Privatumo Politika

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) yra pateikiama svarbi informacija apie tai, kaip Bendrovė renka ir tvarko savo klientų ir kitų asmenų asmens duomenis, kaip jie yra naudojami ir kokiomis saugumo priemonėmis yra apsaugoti. Siekdami užtikrinti Jūsų informuotumą, rekomenduojame atidžiai perskaityti šią Politiką ir susipažinti su joje pateikiama informacija.

I. SĄVOKOS

Bendrovė, arba mes – reiškia MBAuthentic Time – Lietuva (įmonės kodas: 305450762; buveinės adresas: Dvaro g. 15., LT-26129, Elektrėnai, Lietuva; interneto svetainės: www.authentictime.lt,). Bendrovė yra šioje Politikoje aprašomų asmens duomenų valdytojas.


BDAR – reiškia Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).


Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio Bendrovė gauna ir tvarko asmens duomenis.


Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Bendrove yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir Bendrovės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.


Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.


Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.


Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).


Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.


Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.


Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.


Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose.


Specialių kategorijų asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.


Sveikatos duomenys – asmens duomenys, susiję su fizine ar psichine fizinio asmens sveikata, įskaitant duomenis apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atskleidžiantys informaciją apie to fizinio asmens sveikatos būklę.


Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.


Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.


Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).


Kitos Politikoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas BDAR ar kituose taikytinuose teisės aktuose.

II. DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Bendrieji principai

Bendrovės darbuotojai, vykdydami savo funkcijas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo vadovautis BDAR, kitais taikomais teisės aktais ir Politika, taip pat laikytis ją įgyvendinančių ar papildančių Bendrovės vidaus dokumentų reikalavimų.

Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu. Be to, Bendrovė turi galėti įrodyti, kad laikosi šioje Politikoje išdėstytų duomenų tvarkymo principų.


Tikslo apribojimas

Asmens duomenys gali būti renkami tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. Su darbuotojais susijusių Asmens duomenų atveju, teisėti tikslai, pavyzdžiui, yra personalo ir vidaus administravimas (paskyrimai į pareigas ir atšaukimai iš jų, darbo užmokestis, darbo drausmė, darbo vadyba arba kiti su darbuotojais susiję personalo klausimai).


Asmens duomenų saugojimas ir ištrynimas

Asmens duomenys gali būti saugomi tokia forma, kuri leidžia identifikuoti Duomenų subjektus ne ilgiau, nei to reikia tais tikslais, dėl kurių Asmens duomenys yra tvarkomi.


Duomenų kokybė ir proporcingumas

Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami. Turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi. Be to, Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie (ir tik tiek), kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie renkami ir (arba) tada tvarkomi. Asmens duomenys taip pat turi būti tvarkomi tik tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo arba sugadinimo, neteisėtos prieigos.

Jeigu Bendrovė abejoja tvarkomų Asmens duomenų teisingumu, ji privalo sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti.

III. KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS RENKAME IR KOKIAIS TIKSLAIS JUOS SAUGOME

Duomenų tvarkymo tikslai

Bendrovė asmenų, besilankančių Bendrovės interneto svetainėse ir (ar) įsigijusių Bendrovės siūlomas paslaugas asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui, administravimui;
 • Duomenų subjekto identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose;
 • Duomenų subjekto identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros Bendrovės internetiniame puslapyje (kai tokią galimybę Bendrovė suteikia);
 • Nupirktų (užsakytų) paslaugų kuponų, patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;
 • Problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui;
 • Susisiekimui su Duomenų subjektu, pasikeitus Duomenų subjekto įsigytų paslaugų sąlygoms;
 • Kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • Verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę.

Duomenys gali būti tvarkomi ir kitais tikslais, kurie Jums yra nurodomi pateikiant asmens duomenis Bendrovei.


Įsigyjant Bendrovės siūlomas paslaugas priklausomai nuo konkrečios paslaugos rūšies, Bendrovė šioje Politikoje nurodytais tikslais renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: vardą ir pavardę, lytį, gimimo datą arba asmens kodą, telefono numerį, el. pašto adresą, mokėjimo kortelės duomenis, informaciją apie specialius poreikius kitus asmens duomenis, kuriuos yra prašoma pateikti įsigyjant paslaugą. Įsigyjant paslaugą, taip pat konsultuojantis telefonu, el. paštu ar pateikiant informaciją per kitus asmenis.

Bendrovė Jūsų asmens duomenis šiuo atveju tvarko remiantis šiais teisiniais pagrindais:

 • Siekdama užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą ir aukštą teikiamų paslaugų kokybę (teisėtas interesas);
 • Įgyvendindama savo, kaip paslaugų teikimo bendrovės teisės aktų nustatytas pareigas.


Reklamuojant apgyvendinimo ir kitų įstaigų jų teikiamas paslaugas bei reklamuojant ir tobulinant bendrovės teikiamas paslaugas naudojami socialiniai tinklai (pvz., interneto svetainėje yra įdiegtos tiesioginės jungtys su socialiniais kanalais). Interneto svetainėje www.authentictime.lt vartotojui paspaudus vieną iš socialinių kanalų mygtukų ir užsiregistravus turima socialine paskyra, informacija tampa pasiekiama socialinio tinklo tiekėjui. Ši informacija gali būti rodoma vartotojo socialinio tinklo profilyje ir matoma tinklo narių.


Klientų atsiliepimai

Po viešnagės bet kurioje iš Interneto svetainėje išsirinktų ir užsisakytų apgyvendinimo ar kitų įstaigų, ’’Authentictime’’ prašo vartotojų pateikti atsiliepimus apie apgyvendinimo ar kitas įstaigas, teikiamas paslaugas, apylinkes ir vietovę. Jeigu duomenų subjektas nepageidauja, kad prie pateikto atsiliepimo būtų nurodomas jo vardas, komentaras internete gali būti paskelbtas nurodant tik slapyvardį arba anonimiškai. Pateikęs atsiliepimą duomenų subjektas sutinka, kad jis būtų rodomas, pavyzdžiui, atitinkamos apgyvendinimo įstaigos informaciniame puslapyje Interneto svetainėje, mobiliosiose programėlėse, socialinių tinklų paskyrose ar socialinių tinklų programėlėse, atitinkamos apgyvendinimo įstaigos tinklalapyje ar mūsų verslo partnerių tinklalapiuose, siekiant informuoti kitus keliautojus. Vartotojų pateikti atsiliepimai, ’’Authentictime’’ nuožiūra taip pat gali būti naudojami rinkodaros tikslais, pardavimams skatinti ar paslaugų kokybei gerinti ir gali būti skelbiami Interneto svetainėje ar kituose socialinės žiniasklaidos kanaluose: naujienlaiškiuose, reklamose, programose ir kituose ’’Authentictime’’ priklausančiuose, naudojamuose ar valdomuose kanaluose. ’’Authentictime’’ turi teisę pašalinti tam tikrus atsiliepimus savo nuožiūra. Jeigu vartotojas nurodys, kad tam tikras svečio pateiktas atsiliepimas jam buvo naudingas arba nenaudingas, ši informacija gali būti panaudota kartu su kitų vartotojų pateikta informacija, rūšiuojant ir nustatant svečių pateiktų atsiliepimų eilės tvarką.


Asmens duomenų tvarkymas teikiant kitas paslaugos

Įsigyjant kuponą, ar kitas Bendrovės siūlomas paslaugos, šioje Politikoje nurodytais tikslais, paslaugų teikimo sutarties vykdymo pagrindu Bendrovė gali tvarkyti ir kitus asmens duomenis. Tvarkomų duomenų apimtis priklauso nuo konkrečios paslaugos, kurią norite įsigyti. Duomenys, kuriuos būtina pateikti, kad paslauga būtų suteikta, yra nurodomi paslaugos užsakymo metu.


Asmens duomenų tvarkymas naudojantis mobiliaisiais įrenginiais

Jums naudojantis mobiliaisiais įrenginiais gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, geografines (ilgumos ir platumos) koordinates.


Asmens duomenų tvarkymas administruojant ir nagrinėjant skundus ir (ar) prašymus

Bendrovė tvarko Jūsų nurodomus asmens duomenis, kai Bendrovei pateikiate prašymą ir (ar) skundą šioje interneto svetainėje, elektroniniu paštu, paštu ar telefonu.

Bendrovė Jūsų asmens duomenis nurodytais atvejais tvarko remiantis šiais teisiniais pagrindais:

 • Siekdama administruoti prašymus ir (ar) skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę (teisėtas interesas);
 • Remdamasi Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate savo aktyviais veiksmais pateikdami prašymą ir (ar) skundą;
 • Bendrovė, siekdama išnagrinėti Jūsų prašymą ir (ar) skundą, suteikti informaciją ir užtikrinti paslaugų kokybę, turi teisę Jūsų suteiktą informaciją užregistruoti vidinėje Bendrovės informacinėje sistemoje.

Jei Bendrovei Jūsų prašymui ir (ar) skundui išnagrinėti reikės papildomos informacijos, ji Jūsų kontaktinius duomenis naudos, kad su Jumis dėl to susisiektų.

IV. NAUDOJIMASIS INTERNETO SVETAINE

Pirkėjas sutinka neužsiimti veikla, kuri trikdo paslaugų teikimui.

Pirkėjas sutinka jokiais tikslais nekurti, nedubliuoti, nekopijuoti, neteikti Interneto svetainės paslaugų, neperparduoti ir nevykdyti kitų prekybos operacijų.

Pirkėjas sutinka prisiimti visišką atsakomybę už savo įsipareigojimų, kurie nustatyti šiose Taisyklėse, nesilaikymą, taip pat už visas savo įsipareigojimų nesilaikymo pasekmes (įskaitant bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos gali patirti Bendrovė).

Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti paslaugų, siekdamas:
Įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti neteisėtą, deliktinę, grasinamo, viešai skelbti netinkamo, įžeidžiamo, šmeižikiško, vulgaraus, nepadoraus, tvirkinamo turinio informaciją, taip pat informaciją, kurią išplatinus pažeidžiamas kitų asmenų konfidencialumas, propaguojama neapykanta ir (arba) kurioje esama ginčytinų pasakymų, rodančių rasinę, etninę ir pan. diskriminaciją;
Bet kokiu būdu kam nors pakenkti;
Įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti informaciją, kurią išplatinus pažeidžiama bet kokių asmenų teisės į patentus, prekių ženklus, komercines paslaptis, autorystę arba kitas teises;
Įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti su savininku ar autoriumi nesuderintą, neautorizuotą reklaminę medžiagą ir informaciją, reklaminius pranešimus, nereikalingą reklaminę korespondenciją, brukalą (angl. spam), dideliam gavėjų skaičiui siunčiamus grandininius laiškus, piramidines schemas arba paslaugas peršančią informaciją bet kokiu kitu pavidalu, išskyrus specialiai išvardytiems tikslams skirtas zonas;
Įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti bet kokią medžiagą su programiniais virusais ar kitais kompiuteriniais kodais, failais ar programomis, kurios yra skirtos programinės įrangos arba kompiuterių ar telekomunikacijų įrenginių funkcionalumui sutrikdyti, sunaikinti ar apriboti;
Sutrikdyti arba nutraukti paslaugų teikimą, sutrikdyti serverių ir tinklų darbą, nesilaikyti procedūrų, taisyklių ar nustatytos tvarkos, keliamų reikalavimų, kuriais vadovaujantis kontroliuojamas tinklų, susijusių su teikiamomis paslaugomis, naudojimas;
sąmoningai arba nesąmoningai nusižengti galiojantiems vietos, šalies arba tarptautiniams įstatymams.

Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Interneto svetainėje ir teikiant paslaugas gali būti nuorodų, vedančių į kitus tinklalapius, kitą turinį ir šaltinius. Bendrovė nebūtinai kontroliuoja kitus tinklalapius ar šaltinius, kuriuos pateikia kitos bendrovės ar asmenys.

Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Bendrovė nėra atsakinga už visų kitų tinklalapių ar šaltinių prieinamumą ir netvirtina jokios reklamos, produktų ar kitokios medžiagos, kuri prieinama kituose tinklalapiuose, šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.

Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Bendrovė nėra atsakinga už nuostolius ar žalą, kurią Pirkėjas gali patirti dėl turimos galimybės prieiti prie kitų tinklalapių ar šaltinių arba dėl to, kad tiki išsamumu, tikslumu ir egzistavimu reklamos, produkto ar kitos medžiagos, kuri pateikiama kituose tinklalapiuose ar šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.

Pripažindamas interneto globalumą, Pirkėjas įsipareigoja laikytis visų vietos taisyklių, kurios reglamentuoja elgesį tinkle ir leistiną informacinę medžiagą. Tiksliau, Pirkėjas sutinka laikytis visų galiojančių įstatymų dėl techninių duomenų perdavimo, eksportuojant juos iš Lietuvos arba iš tos šalies, kurioje gyvena Pirkėjas.

V. Rinkodaros pasiūlymai ir naujienlaiškiai

Duomenų subjektas gali sutikti gauti Bendrovės siunčiamą informaciją:

 • Apsilankius Bendrovės internetiniame puslapyje (www.authentictime.lt ir užsiprenumeravus Bendrovės naujienlaiškius.

Duomenų subjektas turi galimybę atsisakyti Bendrovės siunčiamos informacijos, naujienlaiškyje ar kitame siunčiamame Duomenų subjektui laiške paspaudęs pateiktą Bendrovės pasiūlymų ir naujienų atsisakymo nuorodą.

Nepažymėjęs (pvz., varnelės), kad sutinka gauti Bendrovės siunčiamas naujienas, pasiūlymus ir kitą informaciją – jų nebegaus, kadangi Duomenų subjekto duomenys bus atnaujinti ir bus vadovaujamasi naujausia Duomenų subjekto pateikta informacija.

Duomenų subjekto pateikti duomenys, kurie naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais padeda užtikrinti nuolatinį Bendrovės internetinio puslapio bei Bendrovės paslaugų tobulinimą bei vystymą ir suteikia galimybę pateikti kuo geresnius paslaugų pasiūlymus.

Duomenų subjektas savo teisę atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu taip pat gali įgyvendinti ir Bendrovę informuodamas paštu ar elektroninio ryšio priemonėmis.

VI. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Interneto Svetainei (arba Interneto Svetainės licencijų gavėjams) priklauso visos turtinės ir neturtinės teisės, susijusios su teikiamomis paslaugomis, įskaitant bet kokias intelektinės nuosavybės teises (nepriklausomai nuo to, užregistruotos šios teisės ar ne, taip pat nepriklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje šios teisės atsiranda). Pirkėjas taip pat pripažįsta, kad Interneto Svetainės paslaugos gali apimti informaciją, kuri, Bendrovės vertinimu, yra konfidenciali, todėl pirkėjas neturi teisės atskleisti šios informacijos be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.

Visais atvejais, išskyrus tuos, kai su Bendrove raštu sutarta kitaip, nė viena šių Taisyklių nuostata nesuteikia pirkėjui teisės naudoti firminius prekių pavadinimus, prekių ženklus, paslaugų ženklus, logotipus, domenus ar kitus skiriamuosius Bendrovės ženklus.

Pirkėjas sutinka nešalinti, neslėpti, nekeisti Interneto Svetainėje esančių intelektinės nuosavybės objektų (įskaitant prekių ženklus).

VII. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

Bendrovė asmens duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti (pvz., suteikti paslaugas, išnagrinėti skundą ir pan.).

Suėjus nustatytam duomenų saugojimo terminui, duomenys bus ištrinti.

VIII. PRIVATUMAS IR ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Vadovaudamiesi BDAR ir kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Bendrovė taiko priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtai prieigai arba neteisėtam duomenų subjekto duomenų panaudojimui. Bendrovė užtikrina, jog duomenų subjekto pateikiami duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo ir panašių neteisėtų veiksmų.

Bendrovė naudoja tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, atitinkamas verslo sistemas ir procedūras, leidžiančias apsaugoti ir ginti duomenų subjekto Bendrovei patikėtus asmens duomenis. Bendrovės naudojamos saugumo sistemas, technines ir fizines priemones, ribojančias prieigą prie duomenų subjekto asmens duomenų ir jų panaudojimo Bendrovės serveriuose. Tik specialius leidimus turintys Bendrovės darbuotojai turi teisę matyti duomenų subjekto asmens duomenis, pateiktus Bendrovei, darbo tikslais.

Bendrovė pasitelkia tik tokius duomenų tvarkytojus, kurie garantuoja reikiamų techninių ir organizacinių asmens duomenų saugumo priemonių įdiegimą ir užtikrina, kad tokių priemonių būtų laikomasi.

IX. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti informaciją ir funkcijas, pritaikytas tik Jums. Tam reikalingi slapukai (angl., cookies). Tai nedideli informacijos elementai, tekstiniai failai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Daugiau informacijos apie tai, kokių rūšių slapukus naudojame ir kaip galite juos kontroliuoti rasite Bendrovės [Slapukų politikoje].

X. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Bendrovė pasitelkia tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio, apsaugos, įdarbinimo, skambučių aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Informuojame, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga ).

Kitiems duomenų gavėjams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

XI. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.

Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos rasite adresu www.ada.lt) ir dėl to pateikti jai skundą.

Bendrovė rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su Bendrove el. paštu info@authentictime.lt, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Kai kurią informaciją, pavyzdžiui, savo pateiktus asmens duomenis registruojant www.authentictime.lt  paskyrą, ar duomenis, susijusius su šių paskyrų pagalba įsigytomis paslaugomis galite sužinoti apsilankę atitinkamoje vartotojo paskyroje.

Siekdama apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą dėl Jūsų teisų įgyvendinimo, privalės patikrinti Jūsų tapatybę. Tuo tikslu Bendrovė gali prašyti Jūsų nurodyti Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą ar telefono numerį.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis ir Bendrovė galės tinkamai patikrinti Jūsų tapatybę, atsakymą Bendrovė Jums taip pat pateiks elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz., dėl itin didelės informacijos apimties, kitų objektyvių aplinkybių ir priežasčių) arba kai Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Bendrovė, esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams ir (ar) aplinkybėms, atsisakys tenkinti Jūsų prašymą ir apie tai raštu Jus informuos, pateikdama tokio atsisakymo motyvus.

XII. ATSAKOMYBĖ

Duomenų subjektas privalo Bendrovei pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus asmens duomenų pasikeitimus. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią duomenų subjektui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog duomenų subjektas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimus.

Griežtai draudžiama atlikti melagingus ar apgaulingus užsakymus. Siūlomomis Interneto svetainėje paslaugomis, galima naudotis tik atliekant teisėtą užsakymą arba pirkimą sau arba kitiems asmenims, kurių vardu užsakymą pateikiantis asmuo turi teisę veikti. Vartotojui vykdant įvairaus pobūdžio įtartiną veiklą, apgaudinėjant arba piktnaudžiaujant Interneto svetainėje siūlomomis kelionių, paslaugų užsakymo paslaugomis, Bendrovė gali atšaukti visus ar dalį su tokio vartotojo vardu, el. pašto adresu ar paskyra susijusius užsakymus. Vartotojo vykdomos apgaulingos veiklos atveju Bendrovė turi teisę imtis visų reikiamų teisinių veiksmų. Apgaulingus veiksmus vykdęs vartotojas tokiu atveju bus laikomas atsakingu už Bendrovės patirtus piniginius nuostolius, įskaitant bylinėjimosi išlaidas ir bet kokią kitą atsiradusią žalą.

Duomenų subjektas, įsigydamas Bendrovės siūlomas paslaugas ar kitaip Bendrovei pateikdamas ne savo, o trečiųjų asmenų (pvz., kartu keliaujančių šeimos narių, draugų ar pan.) asmens duomenis privalo juos informuoti apie tai, kad visą su duomenų tvarkymu susijusią informaciją galima rasti šioje Politikoje. Duomenų subjektas, pateikdamas kitų asmenų asmens duomenis, tame tarpe vaikų ir (ar) specialių kategorijų asmens duomenis patvirtina, kad asmuo arba teisėtas jo atstovas (vienas iš tėvų, globėjų) sutinka su tokiu duomenų teikimu ir tvarkymu. Bendrovė turi teisę kreiptis į nurodytą asmenį siekiant įsitikinti, kad toks sutikimas buvo duotas.

Nepateikus Bendrovės prašomų asmens duomenų, Bendrovė negalės suteikti tam tikrų paslaugų arba negalės užtikrinti teikiamų paslaugų kokybės.

Bendrovė neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Bendrovės internetinio puslapio vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.

Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrovės internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Bendrovės internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, ir tik duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą duomenų subjektui bei duomenų subjekto kompiuterinei sistemai.

Jeigu duomenų subjektas yra registruotas Bendrovės internetinio puslapio vartotojas (kai tokią galimybę Bendrovė suteikia), duomenų subjektas prisiima visą riziką ir atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus Bendrovės internetiniame puslapyje, atliktus pasinaudojus duomenų subjekto prisijungimo duomenimis, ir įsipareigoja įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus naudojantis duomenų subjekto prisijungimo duomenimis.

Vartotojas, naudodamasis Interneto svetaine patvirtina ir sutinka su šioje Politikoje numatytais įsipareigojimais.

XIII. KAIP GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI

Jei turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar šia Politika, taip pat klausimų, susijusių su Jūsų teisių įgyvendinimu, prašome susisiekti su mumis: info@authentictime.lt

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bendrovė gali bet kada atnaujinti Politiką. Bendrovė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, interneto svetainėje pateikdama naują Politikos versiją kartu su paskutinių pakeitimų data. Lankytojai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi šia interneto svetaine po padarytų Politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais.

Jeigu bet kuri Politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje dienos.